I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. SERWIS PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA OSÓB PEŁNOLETNICH.

1.2. Właścicielem Sklepu internetowego www.magiadelvino.pl oraz operatorem witryny internetowej z jest firma: PARTNER CHEM Mariusz Majka, ul. Franciszka Stefczyka 40, 20-151 Lublin, NIP: 946-182-89-31.

1.3.PARTNER CHEM Mariusz Majka posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa nr H/3108/B/38/2020, wydane przez Prezydent Miasta Lublina na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231).

1.4. Miejscem zawierania i realizowania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Lublin przy ul. Franciszka Stefczyka 40, 20-151, telefon 81 463 46 58, fax: 8 463 46 85 e-mail: sklep@magiadelvino.pl

1.5. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1.5.1. Klient (Konsument, Zamawiający) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.5.2. Właściciel Sklepu / Sprzedawca – właściciel i wyłączny operator Sklepu internetowego www.magiadelvino.pl, zgodnie z pkt 1.2. i 1.3 niniejszego Regulaminu;

1.5.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.5.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;

1.5.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.magiadelvino.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5.6. Towar (Produkt) – produkt prezentowany w Sklepie internetowym;

1.5.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PARTNER CHEM Mariusz Majka będącym właścicielem Sklepu internetowego www.magiadelvino.pl i marki MAGIA del VINO a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.5.8.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.5.9. Dni robocze – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.5.10. Wydanie towaru - moment przekazania zamówionych towarów Klientowi lub za pośrednictwem innej upoważnionej przez Klienta osoby, przewoźnikowi czyli firmie kurierskiej, z którą Sklep ma podpisaną umowę o świadczenie usług. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient , że upoważnienia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

1.5.11. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.5.12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 1.5.13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

1.6. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego ww.magiadelvino.pl do umieszczania informacji i artykułów dotyczących win (m.in. produkcji, odmian i klasyfikacji win) oraz do obsługi prowadzonej przez Właściciela Sklepu sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, wybranych innych produktów spożywczych i akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, do składania i ewidencjonowania Zamówień.

1.7. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.8. Sklep internetowy www.magiadelvino.pl, prowadzony jest przez Właściciela.

1.9. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, tj. które ukończyły wiek 18 lat.

1.10. Klienci posiadają dostęp do treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki REGULAMIN umieszczonej na stronie Sklepu, mogą go pobrać i sporządzić jego wydruk.

1.11. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego zgodnie z art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert.

1.12. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Towarów ustalane są w oparciu o aktualny asortyment i mogą ulegać zmianom.

1.13. Sklep zapewnia, iż wszystkie importowane przez niego Towary zostały sprowadzone do Polski legalnie i spełniają wszelkie wymogi sanitarno – epidemiologiczne.

1.14 Informacje handlowe o których mowa w pkt 1.12. niniejszego Regulaminu ważne są do wyczerpania zapasów. Roczniki podane na stronie, mogą być inne niż aktualnie dostępne.

1.15 Dokonując zakupu w Sklepie internetowym www.magiadelvino.pl Zamawiający oświadcza, iż w sposób świadomy zapoznał się z treścią regulaminu i w całości go akceptuje.

II WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. W celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Sklep internetowy wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta sklep internetowy wymaga podania m.in. daty urodzenia, w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta. Warunkiem końcowej rejestracji jest wyrażenie zgody na całą treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.3. Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

2.3.1. Podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

2.3.2. Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;

2.3.3. Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, treścią niniejszego Regulaminu, ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Właściciela sklepu;

2.4. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Sklepu;

2.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

2.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

2.6.1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

2.6.2. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń;

2.6.3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

2.6.4. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela sklepu;

2.6.5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

2.6.6. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

III SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.magiadelvino.pl, dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.2. Akceptacja Zamówienia przez Klienta, poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zamówienia przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

3.3. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, pełnego adresu dostawy i numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić o czym poinformuje Klienta.

3.4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem sklepu MAGIA del VINO Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.5. Zamówienia przyjmowane są poprzez Internet, bezpośrednio ze strony www.magiadelvino.pl, drogą mailową: sklep@magiadelvino.pl lub horeca@magiadelvino.pl, faxem pod nr. 81 - 463 46 85 oraz telefonicznie pod numerem 81 - 463 46 58.

3.6. W przypadku realizacji zamówień specjalnych (zestawy upominkowe, nadruki logo na skrzynkach) termin realizacji zamówienia musi być potwierdzony przez Właściciela sklepu.

3.7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

3.8. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy koszt kompletacji zamówienia, koszt opakowania oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.

3.9. Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa jedynie oświadczenie woli o zawarciu transakcji (ofertę kupna) zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

3.10. Momentem złożenia zamówienia poprzez witrynę sklepu (umowa kupna – sprzedaży) jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (emailem, telefonicznie lub faxem). Oznacza to, iż umowę kupna-sprzedaży traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email, faksowej lub telefonicznej od pracownika Sklepu, w którym to pracownik Sklepu potwierdza zamówienie i przystępuje do jego realizacji, przy czym miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest Sklep.

3.11. Sklep internetowy MAGIA del VINO dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów umieszczonych w sklepie były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów (w tym rocznika) i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdyby dane Towarów prezentowane na witrynie internetowej Sklepu w chwili złożenia zamówienia przez Klienta nie pokrywałyby się z danymi Towarów otrzymanych w przesyłce / zamówieniu, Klientowi przysługuje prawo zwrotu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Klienta przesyłki / zamówienia lub odebranej osobiście w Sklepie.

3.12. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy a roczniki win zamieszczone na etykietach mogą być inne niż w rzeczywistości.

3.13. Dowód zakupu stanowi paragon fiskalny lub faktura VAT. Klient, który zgłosił wolę otrzymania faktury VAT wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną przekazaną na podany podczas rejestracji lub składania zamówienia adres email.

3.14. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz wydanego na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2008 r.) na podstawie art. 87 ust. 11 pkt 3, art. 106 ust. 8 pkt 1, art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2) nie ma wymogu umieszczania na fakturach pieczątki firmy, ani podpisu osoby wystawiającej.

IV ODBIÓR ZAMÓWIENIA - DOSTAWA

4.1. Dostawa Towarów z wyłączeniem artykułów objętych ustawą z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231) jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD bądź transportem własnym Sprzedającego. Klient może odebrać złożone zamówienie osobiście w Sklepie.

4.2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient.

4.3. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne „od ręki” w naszym magazynie. W innych przypadkach okres dostarczenia będzie ustalany indywidualnie.

4.4. Koszt przesyłki kurierskiej ubezpieczonej w przypadku zakupu Towarów o łącznej całkowitej wadze przesyłki nieprzekraczającej 10 kg wynosi 19,90 zł. Prosimy o kontakt z pracownikiem Sklepu w celu dokładnego określenia opcji i kosztów przesyłki.

4.5. Kurier doręczający zamówioną przesyłkę ma prawo wylegitymowania osoby odbierającej przesyłkę celem potwierdzenia danych personalnych zamawiającego oraz sprawdzenia jej pełnoletności. Kurier zachowuje prawo odmowy wydania przesyłki osobie NIEPEŁNOLETNIEJ lub osobie będącej pod wpływem alkoholu.

4.6. Właściciel Sklepu zastrzega, iż artykuły objęte wyżej cytowaną ustawą z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231) muszą zostać odebrane osobiście przez Klienta lub za pośrednictwem innej upoważnionej przez Klienta osoby w punkcie handlowym posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa tj. w Lublinie , ul. Stefczyka 40.

4.7. Wydanie Towaru, zgodnie z pkt. 1.5.10 następuje w momencie zamówionych towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Sprzedający ma podpisaną umowę. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru towaru w jego imieniu.

4.8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

4.9. Sklep nie wysyła przesyłek za pobraniem.

4.10. Zamówienia z odbiorem własnym winny być opłacone i odebrane do 48 godzin od daty potwierdzenia zamówienia przez pracownika serwisu, o ile nie ustalono inaczej. Zamawiający może ustalić ze Sklepem inny termin odbiory zamówienia, lecz powinien być on wskazany z chwilą składania zamówienia lub nie później niż 24 godziny po złożeniu zamówienia. Maksymalny okres odbioru zamówienia nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych, począwszy od następnego dnia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. W przypadku szczególnych warunków odbioru lub dostaw prosimy o uzgodnienie szczegółów poprzez kontakt ze Sklepem.

4.11. Informujemy, iż w wypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie lub nie zapłacenia za zamówiony przez Klienta towar, Sprzedawca zastrzega sobie prawo korzystania z przywileju Ustawy art. 551 par. 1 2 kc/art. 535 kc/art. 491. par 1 i 2/ i innych artykułów w celu pokrycia strat związanych z prowizją pobranych przez system płatności eService, pakowaniem oraz magazynowaniem towaru nieodebranego do 48 godz. po potwierdzeniu tej możliwości przez Sklep, Klient obciążany jest opłatą w wysokości 10,00 zł za każdy dzień magazynowania zakupionego towaru.

4.12. Wszelkie opłacone zamówienia, które nie zostały odebrane w ciągu 48 godzin począwszy od następnego dnia po potwierdzeniu zamówienia zostaną anulowane a zwrot wartości za opłacone zamówienia dokonany będzie przelewem na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe w ciągu 7 dni. Zwrot należności zostanie pomniejszony o koszty wskazane w punkcie 4.11 paragrafu "Dostawa" oraz punkcie 7.11 paragrafu "Zwroty i odstąpienia od umowy".

4.13. Zamówienie, które w wyniku próby odbioru przez osobę nieletnią lub nietrzeźwą lub/i w wyniku błędnie podanych przez Klienta danych adresowych lub/i numeru telefonu kontaktowego a także nieobecności pod podanym adresem dostawy, nie zostało skutecznie doręczone przez firmę kurierską pomimo dodatkowych 2 prób doręczenia, ulegnie zwrotowi do Właściciela Sklepu a Klient dodatkowo zostanie obciążony kosztami „powrotnej” przesyłki.

4.14. Składając zamówienia z opcją przesyłki kurierskiej, Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do obioru towaru w jego imieniu.

4.15. Gwarantujemy wysyłkę w 24 godziny (w dni robocze) od złożenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty za zamówienie. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie całej Polski – czas dostawy to maksymalnie 48 godzin (w dni robocze) od wysłania zamówienia. Wszystkie zamówienia których wpłaty zaksięgujemy do godziny 12:00 wysyłamy tego samego dnia. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 12:00 lub/i zaksięgowania wpłaty po godzinie 12:00 wszystkie zamówienia zostaną zrealizowane i wysłane następnego dnia roboczego. Przesyłki wysyłamy pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, tylko w dni robocze). Istnieje możliwość wysyłki zamówienia z opcją dostawy na sobotę o wycenę usługi prosimy o kontakt obsługę Sklepu.

V PŁATNOŚĆ

5. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za złożone zamówienie:

5.1. Przelewem bankowym na konto bankowe

Numer konta bankowego: 69 2490 0005 0000 4500 8859 7966

Beneficjent: PARTNER CHEM Mariusz Majka, ul. Franciszka Stefczyka 40, 20-151 Lublin

Klient zobowiązany jest w temacie przelewu podać numer złożonego zamówienia. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie bankowym Właściciela sklepu.

5.2. Płatności realizowane przez bezpieczny system płatności elektronicznych na platformie eService S.A. umożliwiają bezpieczny sposób prowadzenia autoryzacji, w którym pracownicy Sklepów Internetowych nie mają dostępu do przesyłanych numerów kart płatniczych Klientów. Znane one są tylko bankowi rozliczającemu transakcje.

5.3. Właściciel sklepu MAGIA del VINO zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.

5.4. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Właściciel sklepu MAGIA del VINO zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

VI UPUSTY I RABATY

6. 1. Sklep stosuje system rabatowy oparty na zliczaniu kwot wydanych na zakup towarów, oraz promocje poszczególnych grup towarów.

6.2. Promocje specjalne oferujące stosowne kwotowe lub procentowe upusty/rabaty od cen umieszczonych w serwisie, dotyczą tylko i wyłącznie wybranych grup Klientów zarejestrowanych do chwili przesłania przez serwis oferty promocyjnej zawierającej odpowiedni kod rabatowy. O wyborze rodzaju oferty i Klientów zakwalifikowanych do otrzymania oferty specjalnej decyduje Właściciel sklepu MAGIA del VINO

6.3. Kody rabatowe dedykowane są tylko i wyłącznie osobie zarejestrowanej w serwisie do której został przesłany kod rabatowy na adres poczty elektronicznej podanej w czasie rejestracji Klienta w serwisie i może być wykorzystany jednorazowo podczas trwania akcji promocyjnej.

6.4. Wszelakie próby przekazania kodu rabatowego osobom trzecim, nie są zgodne z treścią niniejszego regulaminu, spowodują realizację zamówienia złożonego przez osobę trzeciej zgodnie z cenami podstawowymi tj. nie objętymi systemem rabatowym lub brakiem realizacji zamówienia. Ewentualna różnica związana z powstaniem nadpłaty na rzecz Klienta, zostanie zwrócona z uwzględnieniem punktu 7.7. oraz punktu 4.11. i 4.12.

6.5. Sklep zastrzega sobie prawo usunięcia konta klienta, który w wyniku przekazanie kodu rabatowego osobie lub osobom trzecim, złamał postanowienia niniejszego punktu regulaminu w szczególności pkt 2.3.3.

6.6. Szczegóły akcji promocyjnych publikowane są w Sklepie internetowym www.magiadelvino.pl lub za pomocą przesyłanych newsletterów.

6.7. Rabaty i promocje nie łączą się.

VII ZWROTY I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: MAGIA del VINO Enoteka Włoska, ul. Franciszka Stefczyka 40, 20-151 Lublin. Wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

7.3.1. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

7.3.2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

7.3.3. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.3.4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.3.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.3.6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.3.7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.3.8. której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.3.9. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, oraz których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

7.3.10. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7.3.11. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.3.12.dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.3.13. zawartej w drodze aukcji publicznej;

7.3.14. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

7.3.15. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.3.16. produktów spożywczych, produktów akcyzowych - wino; bądź za wyraźną zgodą sprzedawcy;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: MAGIA del VINO Enoteka Włoska, ul. Franciszka Stefczyka 40, 20-151 Lublin.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.7. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie z uwzględnieniem pkt 7.11 niniejszego regulaminu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

7.8. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

7.9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

7.10. W przypadku zwrotów i wymiany zakupionego towaru Klient ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem pełnowartościowego towaru do Sprzedającego, jak również od Sprzedawcy.

7.11. W przypadku zwrotu należności za zamówienie zrealizowane/opłacone przez system płatności eService, kwota należności zostanie potrącona o wielkość prowizji pobieranych przez eService w wysokości 3% za obsługę transakcji pobieraną bezpośrednio przez te instytucje. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia przelewem bankowym lub gotówką w Sklepie niniejszy punkt nie ma zastosowania.

VIII REKLAMACJE TOWARÓW

8.1. Właściciel Sklepu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@magiadelvino.pl. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3.Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres Właściciela Sklepu, podanego w niniejszym regulaminie.

8.4. Zwrot kwoty reklamowanego produktu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji w postaci "bonu rabatowego" równemu kwocie reklamowanego produktu. Bon rabatowy Klient może wykorzystać jednorazowo przy zakupach w sklepie internetowym www.magiadelvino.pl w przeciągu roku od jego wydania przez sprzedającego, po tym okresie bon rabatowy traci swoją ważność.

8.5. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.

8.6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

8.7. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014 r.) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

8.8. Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.8.1. Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą- bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;

8.8.2. Organizacje konsumenckie - Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;

8.8.3. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;

8.8.4. Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

8.9. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń reklamacyjnych Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków nawet jeśli przesyłka wygląda na nieuszkodzoną. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient powinien wybrać jedną z dwóch opcji tj.:

8.9.1. Odebrać przesyłkę sporządzając protokół szkody w chwili odbioru przesyłki potwierdzony pisemnie przez kuriera. Tylko na podstawie potwierdzonego przez doręczyciela protokołu szkody Klient może domagać się rekompensaty (odszkodowania) za towar uszkodzony podczas transportu u przewoźnika. Potwierdzając odbiór przesyłki i nie spisując protokołu szkody, Klient potwierdza odbiór pełnowartościowego towaru nie zawierającego żadnych uszkodzeń i braków co skutkuje brakiem możliwości dochodzenia rekompensaty za uszkodzoną przesyłkę. W tym przypadku, klient może osobiście wystąpić do przewoźnika z roszczeniem z tytułu uszkodzenia lub braków w przesyłce lub może wystąpić z wnioskiem do Sprzedawcy, aby to on wystąpił z roszczeniem z tytułu uszkodzenia przesyłki lub braków w przesyłce. W pierwszym przypadkach, wypłata odszkodowania nastąpi bezpośrednio z firmy ubezpieczeniowej reprezentującej przewoźnika lub bezpośrednio z firmy przewozowej na wskazane w formularzu reklamacyjnym przez Klienta konto bankowe, w przypadku uznania zasadności roszczenia przez ubezpieczyciela lub przewoźnika. W drugim przypadku, wypłata odszkodowania na wskazane przez Klienta konto bankowe, nastąpi od Właściciela Sklepu w terminie do 7 dni od otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela lub przewoźnika.

8.9.2. Odmówić przyjęcia przesyłki jednocześnie zamieszczając adnotacje na liście przewozowym o uszkodzeniu i poinformować o tym fakcie obsługę sklepu. W tym przypadku zamówienie zostanie ponownie przesłane w terminie możliwie najkrótszym, a koszty realizacji zamówienia Klienta wraz z kosztami transportu poniesie Właściciel Sklepu.

8.9.3. W obu przypadkach (8.9.1. oraz 8.9.2.) reklamacje dotyczące dostaw należy kierować bezpośrednio do Właściciela Sklepu www.magiadelvino.pl drogą pisemną (tj. email: sklep@magiadelvino.pl, fax 81-463 46 85 lub drogą listowną) w terminie możliwie najkrótszym lecz nie później niż do następnego dnia roboczego od daty dostawy w której stwierdzono uszkodzenie lub całkowity czy też częściowy brak przesyłki. 8.10. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy internetowego rozstrzygania sporów platformy ODR zlokalizowana pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Ma ona za zadanie ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

IX REKLAMACJA ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1. Właściciel sklepu MAGIA del VINO podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela sklepu MAGIA del VINO o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MAGIA del VINO Enoteka Włoska, ul. Franciszka Stefczyka 40, 20-151 Lublin oraz drogą elektroniczną pod adresem sklep@magiadelvino.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Właściciel Sklepu MAGIA del VINO zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X PRAWA AUTORSKIE

10.1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów sklepu internetowego www.magiadelvino.pl, wyglądu sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Właścicielowi Sklepu MAGIA del VINO.

10.2. Kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Właściciela Sklepu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela Sklepu, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Właściciel sklepu. Zbiór danych został zgłoszony w rejestracji Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pod numerem: 007358/2014 oraz 001794/2014.

11.2. Właściciel sklepu przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

11.3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Właściciela Sklepu, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klienta i Właściciela sklepu.

11.4. Dane osobowe Klientów mogą być także przetwarzane przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

11.5. Poprzez akceptację klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:

11.5.1. Przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Sklep,

11.5.2. Przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Właściciela Sklepu i jego Partnerów (zapis do newslettera).

11.6. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

11.7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

12.2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Właścicielem Sklepu a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

12.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

12.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawodawstwa polskiego.

12.6. Wszystkie nazwy Produktów dostępnych do sprzedaży przez sklep internetowy www.magiadelvino.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

12.7. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.magiadelvino.pl posiadają ochronę prawno - autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego, jakim jest PARTNER CHEM Mariusz Majka. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie - art.17. ustawy OPAiPP.

12.8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych i uzasadnionych powodów. W szczególności w celu wprowadzenia nowych funkcji korzystnych dla Klientów. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się Lub Reset password